Elf punten voor een beter beleid

1 | Verhogen van de betrokkenheid en participatie van de Glabbeekse bevolking.

WIJ geloven als WIJ-partij enkel in een bestuursmodel dat in overleg en WIJ geloven als WIJ-partij enkel in een bestuursmodel dat in overleg en samenspraak met alle betrokkenen tot stand komt. Het wordt hoog tijd dat beslissingen worden genomen sámen met de mensen en niet óver de mensen. 

Een hedendaags gemeentebestuur luistert naar de inwoners en staat open voor vernieuwingen en andere inzichten. 
Op de hoorzittingen die de gemeente organiseerde werden de inwoners voor voldongenfeiten gesteld en was er geen ruimte voor constructieve inbreng. 

Na de afschaffing van de voorrang van rechts is het hoog tijd voor voorrang van respect in Glabbeek! 
Een stappenplan bij het nemen van belangrijke beslissingen zou er beter uitzien als volgt:
>> Informeer alle betrokkenen.
>> Consulteer voorafgaand aan de beslissingen. - Digitaal forum - Ideeënbus - Beloon constructieve ideeën
>> Bespreek de voorstellen in de adviesraad (momenteel worden deze niet of onvoldoende       geconsulteerd wat erg demotiverend is voor de mensen die zich vrijwillig inzetten).
>> Beslissing door het gemeentebestuur.
>> Informeer over de beslissingen (planning, timing, uitvoering…).

Tenslotte vinden WIJ dat het opnemen van de debatten in de gemeenteraad door middel van moderne technologie (audio/video) een voorbeeld is van openbaarheid van bestuur. Inwoners die de gemeenteraad niet kunnen bijwonen, krijgen op die manier de mogelijkheid om achteraf het “woordelijk verslag” per agendapunt te consulteren via de website, op aanvraag en zonder filter. WIJ hebben dit vanuit de opositie voorgesteld. Maar ook deze ideeën vonden geengehoor bij de meerderheid.

2 | De som van alle deelgemeenten vormt de charme van een gemeente.

WIJ willen belang hechten aan de eigenheid van álle deelgemeenten. Er is al heel watWIJ willen belang hechten aan de eigenheid van álle deelgemeenten. Er is al heel watgerealiseerd de afgelopen jaren; daarom is het belangrijk om te onderhouden wat goed is, maar ook om aan te vullen wat ontbreekt. De lat kan op diverse vlakken gerust wat hoger worden gelegd, daar mag men niet blind voor zijn. 

>> Stimuleer lokale verbondenheid door lokale tradities in ere te houden.
- Overlappingen in de gemeentelijke activiteitenkalender tot een minimum beperken.
- Overleg, dialoog en coördinatie tussen verenigingen.
>> Promoot lokale festiviteiten. 
- Gebruik van digitale tools (bv. UIT-agenda).
- Aanbod promoten bij de inwoners via bv. een verlicht infoportiek per deelgemeente.
- Voorzie een aangename en multifunctionele ruimte in elke dorpskern.
>> Betrek lokale handelaars door hen, waar mogelijk, uit te nodigen en te ondersteunen om festiviteiten (mee) te organiseren.
>> Stimuleer adviesraden om elk jaar een andere deelgemeente in hun werking op te nemen (cultuur, erfgoed, jeugd, sport…).

3 | Een socialer beleid dat het verenigingsleven ondersteunt en aanmoedigt.

Investeren in het verenigingsleven hoeft niet veel geld te kosten.

Een actief verenigingsleven geeft zuurstof aan een gemeente. Jonge vrijwilligers vinden die deze verenigingen dragen is echter een steeds groter wordende uitdaging voor vele verenigingen.

Met het verdwijnen van verenigingen verliest de gemeente ook een deel van haar eigenheid, cultuur en erfgoed, want ook verenigingen en hun realisaties maken deel uit van het rijke gemeentelijk erfgoed.

>> Daarom:
- De gemeente moet de organisaties ondersteunen en niet organiseren in de plaats van verenigingen.
- Administratieve rompslomp voor terugkerende activiteiten dient vereenvoudigd te worden.
- Er kan werk gemaakt worden van een digitaal evenementenloket.
- Maximale logistieke ondersteuning aan de verenigingen.
>> Behouden van een ontmoetingscentrum per dorpskern, gezellig en persoonlijk in het hart van de dorpskern.
>> Herbestemming van het OCMW-gebouw dat naast sanitaire ruimte voor de gemeentearbeiders, wellicht ook kan dienst doen als vergaderruimte voor verenigingen en adviesraden.

4 | Cultuur en sport vormen de basis voor een gezonde samenleving.

Een gezonde geest in een gezond lichaam maakt van Glabbeek een gezonde gemeente.Een gezonde geest in een gezond lichaam maakt van Glabbeek een gezonde gemeente.

Cultuur
>> Spreiding van het aanbod 
- Een betere samenwerking tussen cultuur-, erfgoed-, jeugd-, sport-, bibliotheek- en seniorenraad
- Oprichten van culturele werkgroepen binnen deze raden 
- Oprichten van uitwisselingsprojecten met omliggende gemeenten.
>> Kansen voor actieve en/of passieve cultuurbeleving voor iedereen 
- Oprichten van een cultuurdienst die de sociaal-culturele verenigingen ondersteunt en begeleidt bij het organiseren.
- Aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen (ook voor mensen met een beperking).

Sport
>> Een beter onderhoud van de bestaande sportinfrastructuur (de fit-o-meter, speelpleinen, sporthal...).
>> Samenwerking tussen de verschillende sportclubs moet gestimuleerd en beloond worden. 
>> Meer duidelijkheid over de manier waarop subsidies worden toegekend aan verenigingen. 
>> Zorgen voor een degelijke gemeentelijke sportaccommodatie voor buitensporten. 
- Een potentiële locatie was het voormalig militair domein van Attenrode. Het huidige bestuur heeft nagelaten om de mogelijkheid van een publiek-private samenwerking te onderzoeken om de sanering betaalbaar te houden. Een gemiste kans voor de gemeente.
- Hier zouden zowel individuele sporters terecht kunnen als diverse verenigingen uit de gemeente (voetbal, jogging, wielerclub, ruiters, biljart, skeelers, skaters, …)

5 | Een verzorgd Glabbeek, fier op wegen en patrimonium.

In januari 2013, werden er door de gemeente, i.s.m. Riobra en Aquafin, werken aangekondigd in In januari 2013, werden er door de gemeente, i.s.m. Riobra en Aquafin, werken aangekondigd in 15 straten van onze gemeente. Onder het mom dat de agenda’s van Riobra en Aquafin bepalend zijn, stellen WIJ vast dat deze werken beperkt zijn gebleven tot (een deel van) vijf straten.  Opvul- of afschraapwerken dekken de rest van de lading.

>> Het onderhoud van de wegen, met name de voegvullingen, is ondermaats.
>> Weelderige groei van onkruid vraagt een systematische aanpak. (Fit-o-meter, gemeentelijke speeltuigen, IBO en kerkhoven)
>> Gemeentelijk patrimonium:
- Slecht onderhouden wegens afbouw onderhoudspersoneel
- Uitverkoop van gronden door de gemeente en het OCMW
- Transparantie over benutting van deze middelen door het OCMW ontbreekt
>> Evenementenhal is de grote slokop van gemeentelijke middelen. 
- € 1.800.000 voor de bouw.
- Kosten inrichting?
- Terugkerende kosten uitbating?
- Inkomsten?
- Financieel plan?
- Is er wel nood aan? Wie vraagt zo’n hal voor 2.000 mensen?

De bouw van de evenementenhal zorgt er bovendien voor dat er geen ruimte is om andere,  meer zinvolle projecten te realiseren, zoals de bouw van een degelijke gemeentelijke  sportaccommodatie, waarover sprake was in verbeterpunt vier.

>> Kerkenplan - De kerkfabrieken en de centrale kerkraad hebben tijdens deze legislatuur een kerkenplan voorgesteld. WIJ ijveren ervoor dat er tijdens de volgende legislatuur verder werk wordt gemaakt van de realisatie en uitvoering van       dit kerkenplan met eventueel een zinvolle herbestemming waar  mogelijk.

6 | Een veiliger Glabbeek voor iedereen.

Op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid is er heel wat ruimte tot verbetering in Op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid is er heel wat ruimte tot verbetering in onze gemeente. De veiligheid rond Glabbeekse scholen is en blijft een prioritair aandachtspunt zodat kinderen zich veilig van en naar school kunnen verplaatsen. 

Om dat te kunnen garanderen dienen WIJ te investeren in de aanleg van fiets -en voetpaden rond onze scholen. Fietssuggestiestroken vormen een minder ideaal alternatief, maar zijn nog altijd beter dan de totale afwezigheid van fietspaden rond bepaalde scholen.

Actiepunten om Glabbeek verkeersveiliger te maken:

>> Schenk in de eerste plaats aandacht aan het onderhoud van de bestaande fiets -en voetpaden en dat gedurende het ganse jaar.
>> Breid het fiets- en voetpadenaanbod uit in onze gemeente. Op dat vlak kende Glabbeek de afgelopen legislatuur een stilstand! 
>> Verbeter en herwaardeer recreatieve fietswegen (veldwegen) doorheen onze landelijke gemeente door werk te maken van een "route2school"-kaart, waarbij de trage wegen, aansluitend op de verbindingswegen, een veiligere route naar school mogelijk zouden maken.
>> Hou zwaar vervoer zo veel mogelijk buiten de dorpskernen en schoolomgevingen zonder dat de lokale handelaars en landbouwers hier hinder van ondervinden. 
>> Het aanmoedigen en bekender maken van de mindermobielencentrale wordt, wegens het zeer beperkte openbaar vervoer, in de toekomst een belangrijke taak van de gemeente. 
>> De voorrang van rechts is niet langer van toepassing in Glabbeek. 
- Er werd geen alternatief voorzien om de snelheid af te remmen. De enkele verkeerskussens zijn slechts een doekje voor het bloeden.
- Lokale wegen zijn snelwegen geworden.
- Veiligheid van de zwakke weggebruiker daalt verder.
- Een meer doordachte uitvoering, situatie per situatie, was een betere optie.
- Tijdige signalisatie en wegmarkering.
>> Het oprichten van een gemeentelijke "mobiliteitsdienst" als aanspreekpunt voor onze inwoners om hun suggesties en vragen kenbaar te maken. Deze dienst, fysiek of digitaal, kan onbeantwoorde vragen en suggesties meenemen naar de verkeersraad om daar verder te bespreken. 

7 | Meer aandacht voor scholen en jeugdwerking in gans de gemeente.

WIJ vinden dat er dringend nood is aan een transparante samenwerking tussen de WIJ vinden dat er dringend nood is aan een transparante samenwerking tussen de Glabbeekse scholen

>> Stel een kalender ter beschikking voor de uitleen van de Gemeentebus, zodat alle scholen expliciete zekerheid hebben voor het transport van de kinderen bij geplande buitenschoolse  activiteiten. 
>> Stel de drie dorpsscholen voor aan nieuwe inwoners, in plaats van enkel de gemeenteschool. Burgers hebben het recht correct geïnformeerd te worden en zelf keuzes te maken.WIJ willen inzetten op een optimale samenwerking tussen een actieve jeugdraad, kindergemeenteraad en ouderraad, en dit gedurende de ganse legislatuur.
>> Een jeugdraad die driemaandelijks samenkomt om een actieve werking en participatie te kunnen garanderen. Het schepencollege verbindt zich er op haar beurt toe om genomen beslissingen i.v.m. jeugd te onderbouwen en te motiveren naar de jeugdraad toe en bij afwezigheid woordelijke verslagen te sturen naar de betrokken partijen.
>> Een kindergemeenteraad die regelmatig samenkomt en probeert de belangen van de kinderwereld te behartigen. 
>> Een ouderraad die actief betrokken wordt in de jeugd -en kindergemeenteraad. De beslissingen die genomen worden in de jeugd -en kindergemeenteraad moeten kunnen teruggekoppeld worden  via deze afgevaardigden naar de betrokken ouderraden.

WIJ willen jeugdverenigingen opnieuw promoten in de gemeente, of het nu gaat om jeugdwerking, jeugdtoneel of sport.

>> Een jaarlijks grootschalig jeugdevenement  - Kinderen en jeugd kennis laten maken met het aanbod aan jeugdverenigingen  binnen onze gemeente. - Workshops, standen, randanimatie, hapje-tapje… 

8 | Intergemeentelijke samenwerking laat Glabbeek gezond en realistisch groeien.

“Wanneer het snel moet gaan handel je alleen, wanneer je ver wil komen handel je samen.”

WIJ staan steeds open voor dialoog, niet enkel intern maar ook over de gemeentegrenzen heen. Samen zijn WIJ sterker en slimmer! Daarom willen Wij inzetten op intergemeentelijke samenwerking. Er worden weinig beslissingen genomen rekening houdend met de ruime regio. Glabbeek vaart teveel een eigen koers binnen het Hageland. Hoog tijd om het roer te keren en een andere, meer doordachte koers te varen.

>> Verruim culturele horizonten over de gemeentegrenzen heen om zo de draagkracht voor projecten te verhogen.
>> Richt een gemeentelijke commissie op met omliggende landelijke gemeenten. Op die manier kan er logistiek en administratief samengewerkt worden en kan een gedecentraliseerde aanpak gerealiseerd worden voor het dorpenbeleid.
>> Werk samen en wissel expertise en materialen uit.

Dit zal belangrijker worden in de toekomst en zal ons helpen om gezond en realistisch te groeien, samen met de regio! (vb. de planning van nutsvoorzieningen, uitleen van diverse materialen, samenaankoop van machines, isolatiemateriaal…)

9 | Een betere zorg voor senioren in samenwerking met vrijwilligers.

Het zorgen voor de mensen en de aandacht voor wie hulpbehoevend is, zit onze partij in de Het zorgen voor de mensen en de aandacht voor wie hulpbehoevend is, zit onze partij in de genen. WIJ denken dat de gemeente een aantal initiatieven kan ontwikkelen om de bestaande mantelzorgers, ziekenzorgkernen en seniorenverenigingen extra te ondersteunen.

>> Een Mobiel Lokaal Dienstencentrum kan om beurt in de verschillende deelgemeenten activiteiten ontwikkelen en dit in samenwerking met de lokale Samana of andere verenigingen. - De bereikbaarheid voor de minder mobiele inwoners vergroot. - Het lokale sociaal leven wordt versterkt. - Leuke en zinvolle activiteiten over generaties heen (intergenerationele solidariteit). - “Als jaren samengaan met een heldere geest, leren grijze haren ons vaak nog ’t meest.”
>> Het project “Telefooncirkel” wil vereenzaming tegengaan door regelmatig telefonisch contact te stimuleren tussen vrijwilligers en alleenstaande en minder mobiele personen.
>> Een sociaal restaurant wordt, indien er nood aan is, volgens ons het best georganiseerd in samenwerking met het bestaande Woon Zorgcentrum:
- De locatie is ideaal, in het centrum van de gemeente, vlakbij het gemeentehuis
- Er is interactie met de bewoners van het WZC
- Er kan gebruik gemaakt worden van de bestaande faciliteiten
- Het is wellicht de best betaalbare formule en bijgevolg een win-win situatie voor zowel de gebruikers als het WZC
>> Eenzelfde mantelzorgpremie voor iedereen. De inzet van elke mantelzorger is groot! Informatie en ondersteuning kan voorzien worden in een mantelzorgcafé, waar het sociale netwerk versterkend kan werken.
>> Er kan volgens ons nog meer ingezet worden op informatie aan de inwoners en begeleiding aangaande sociale aspecten en diverse mogelijkheden van hulpverlening.

10 | Wonen en werken in Glabbeek met aandacht voor duurzaamheid en open ruimte.

WIJ willen onze woonkernen aantrekkelijker en kwaliteitsvoller maken. WIJ denken daarbij in eerste instantie aan het oprichten van buurtwerking, organiseren van straatfeesten, inrichten van een speelstraat, opwaardering of uitbreiding van fietspaden, creëren van veilige oversteekplaatsen… WIJ willen van Glabbeek een dorp maken met een compacte kern waarin je kunt wonen, werken en ontspannen zonder telkens in je auto te moeten stappen. Werken in eigen gemeente kan alleen wanneer lokale handelaars gestimuleerd en ondersteund worden. WIJ willen bovendien handelaars maximaal ondersteunen wanneer ze, door een duurzaam beleid te voeren (herbruikbare verpakkingen, geen plastic zakken, …), het voortouw nemen in de ruime regio. Ook hier kan de gemeente in samenwerking met de middenstand een ondersteunende rol spelen.

Enkele actiepunten voor een betere woonkwaliteit in Glabbeek:

>> Door lintbebouwing af te bouwen versterken WIJ de open ruimte in onze gemeente. WIJ wensen niet verder te gaan met de blindelingse verstedelijking van ons waardevol groen en willen de eigenheid van onze plattelandsgemeente bewaren.
>> Door gemengde woonvormen te stimuleren brengen WIJ jonge gezinnen en senioren opnieuw dichter bij elkaar en gaan WIJ vereenzaming tegen.
>> Door nieuwe woonmogelijkheden te creëren, zoals bijvoorbeeld het ombouwen van oude boerderijen naar meergezinswoningen.

11 | Een groener Glabbeek met aandacht voor landbouw, tuinbouw en milieu.

>> Een eerlijker landbouwbeleid.
>> Een eerlijker landbouwbeleid.
- Een gemeentelijk beleid dat garant staat voor duurzame, toekomstgerichte ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, tuinbouw en fruitteelt in Glabbeek.
- Een beleid dat zorgt voor een degelijke dienstverlening voor de agrarische sector met een goed functionerend landbouwloket.
- Een beleid dat duidelijke en transparante regels opstelt voor de verhuur van landbouwgronden.
>> Ontwikkelen en onderhouden van natuurwaarden in het agrarisch gebied, in samenwerking met landbouwers en op een vrijwillige basis.
- Zet bereidwillige landbouwers in voor onderhoudswerkzaamheden in de gemeente, zoals het maaien van bermen, strooien van zout en onderhouden van hagen.
- Geef de landbouwsector een actieve rol bij de realisatie van het Burgemeesters-convenant, bijvoorbeeld in het kader van het verminderen van de gemeentelijke CO2-uitstoot.
- Stimuleer het korte-keten idee (hoeveverkoop, gebruik streekproducten tijdens gemeentelijke activiteiten, hoevetoerisme…).
>> Een slimmer aanplantingsbeleid: 
- Onderhoudsarme bloemen- en plantenperken aanleggen.
- Een gemeentelijk beleid dat de verspreiding van ongewenste planten (bv. distels) voorkomt.
>> Aandacht voor natuur, milieu en omgeving 
- Steun initiatieven voor kleinschalige energieproductie.
- Ruim tijdig beken, waterlopen en roosters, zodat een vlotte waterafvoer verzekerd is tijdens hevige regenbuien.
- Neem initiatieven voor de realisatie van kleinschalige waterzuivering en maak bestaande subsidies voor de realisatie van IBA’s (individuele behandeling afvalwater) ruimer bekend.
- Zorg voor een betere aanpak m.b.t. ongedierte- en rattenbestrijding.
- Maak werk van een containerpark met aandacht voor specifieke afvalstromen zoals landbouwplastiek.
- Werk aan een beter beleid met oog voor de reductie van zwerfvuil, zodat Glabbeek properder wordt en blijft.